Update 26/11 van 8/10

 

Katwijk,  8 oktober 2020

Van:       Albert van der Plas -secretaris BSK-

Betreft: Nieuwsbrief

 De aanleiding voor ons als bestuur om in een ingelaste vergadering bijeen te komen is gebaseerd op de toenemende en daarmee verontrustende cijfers m.b.t. de corona besmettingen. Maar vooreerst: Een compliment namens het bestuur aan alle leden is op zijn plaats. De zorgvuldigheid m.b.t. de hygiëne en het in acht nemen van de gestelde regels gedurende  deze “coronaperiode”. Daarvoor; verdient  iedereen een groot compliment!!

 

Beste Biljartvrienden,

Vandaag, donderdag 8 oktober vergaderde het bestuur in volledige samenstelling. Bijstelling van het huidige beleid achten wij als bestuur noodzakelijk en dit heeft tot de volgende regelgeving c.q. besluiten geleid:

1. Het is voor onbepaalde tijd niet langer toegestaan om het middelste biljart te openen.  

2. Vooralsnog blijft het aantal spelers/bezoekers op maximaal 9 personen.

3. Het aantal spelers per biljart blijft drie personen.

4. Onder geen beding mag het  aantal van 3 spelers per biljart, worden overschreden.

5. De speler die als eerste van acquit gaat verzorgt het volledige scorebord, dus hij telt caramboles  

    ook van de andere medespelers. Zijn stoel staat gereserveerd bij het scorebord.

 

6. De bezoekers (7,8 en 9) zullen bij een volle bezetting van de biljarts, achter de koffietafel en op

    1.5 meter afstand van elkaar plaats dienen te nemen. De  wisseling van spelers vindt in principe

    plaats als de biljartpartij van maximaal 30 beurten is beëindigd.

 

 7. Bij een dreigende overschrijding van 9 personen, zoals nu ook het geval is, dient het laatst  

     gearriveerde lid (de 10e) zijn conclusie te trekken en te vertrekken!

 

8. De regels m.b.t. het voorkomen van besmetting blijven ongewijzigd van kracht.

 

8. Bij het overtreden van de hiervoor genoemde besluiten/regels is, indien noodzakelijk, het  

    handelend optreden van het bestuur geborgd  in de Statuten, t.w.: onder art. 4-lid D. (ontzetting

    lidmaatschap).

 

Tot slot: Het bestuur vertrouwt erop dat iedereen bewust is van het besmettingsgevaar. Dus blijf zitten op je stoel en wacht tot je aan de beurt bent. Wanneer dat moment is? Als de speler voor je, na de te verrichte handelingen op het scorebord, zijn zitplaats heeft ingenomen. Dit gaat (te) vaak nog steeds niet goed!! Met ingang van maandag 12 oktober is het bovenstaande van kracht.

 

Met een vriendelijke biljartgroet! Albert

Update 17 augustus

 

Het was natuurlijk een klein feestje toen begin juni 2020, na verkregen toestemming van de gemeente, de biljartzaal weer opengesteld kon worden.

Het bestuur is zich er terdege bewust van dat de “normale situatie” nog (lang) niet binnen bereik is. Het virus vlamt weer in alle hevigheid op en dat baart ons grote zorgen.

Daarom vanaf maandag 17 augustus 2020, is er besloten om het aantal bezoekers van 12 te beperken tot  9 bezoekers!

 • Ook het aantal spelers op één biljart mag de 3 spelers niet overschrijden!
 • Wel kan het middelste biljart worden geopend als er meer dan 6 bezoekers zijn gearriveerd. Gouden regel is dan wel, dat het middelste biljart, na beëindiging van het spelen, direct weer wordt afgedekt met afdekkleed en houten vlonder!!!

De KNBB ervaart net als het bestuur van de BSK de roep van de leden om gecontroleerd en onder strikte voorwaarden hun sportieve leven doorgang te laten vinden.

 • Nu de deur van de Biljartlocatie weer is opengesteld zullen we ons zeer bewust dienen te zijn dat de problemen en uiteraard de gezondheidsgevaren nog niet tot het verleden behoren.
 • Om bovenstaande redenen en op aanwijzing van WVS en NOC*NSF  is het onderstaande protocol tot stand gekomen.

Het bestuur heeft dit protocol vastgesteld met de verwachting dat het kan bijdragen om de veiligheid te borgen.

We zijn nu weer een paar maanden verder. De hygiëne en het daarmee beoogde preventief handelen is redelijk tot goed. Maar met de 1.5 meter afstand houden zit het  nog steeds niet goed!

Doe jij mee om dit te realiseren, het gaat om een ieder zijn gezondheid!!

 Het bestuur BSK

 

Bij aankomst op de biljartlocatie:

 • Zorg voor zover het van het weer afhankelijk is ramen en deuren geopend worden.
 • Op alle cruciale plekken in de biljartzaal zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig.
 • De eerste gearriveerde speler haalt de  cilinder uit het slot en ontsluit vervolgens de biljartzaal. Daarna wordt de cilinder met de betreffende sleutels gedesinfecteerd.
 • De toegangsdeur  van en naar de biljartzaal blijft open.
 • Na deze handelingen handen wassen in de keuken.
 • De eerstvolgende speler moet na toegangsdeur, alvorens de biljartzaal wordt betreden de handen in keuken wassen om vervolgens de biljartzaal te betreden.
 • Na het verwijderen van de afdekzeilen worden de houten lijsten van het biljart ontsmet.
 • Zorg voor een eigen krijtje en gebruik alleen de eigen keu.

 

Bij het verlaten van de biljartlocatie:

 • De speler(s) die het laatst de zaal verlaten dragen er zorg voor dat in
 • omgekeerde volgorde de hygiëneregels worden nageleefd

RIVM Maatregelen

Blijf thuis bij gezondheidsklachten, ook als iemand in jouw huishouden koorts (38+) en/of benauwdheidsklachten heeft.

Geen handen schudden.

Hoest en niest in de binnenkant van je elle boog.

Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten.

Was voor en na het spelen je handen.

 Risico’s  

Biljart beoefenaars zijn in het algemeen onderworpen aan een laag besmettings-risico omdat er nauwelijks contactmomenten zijn. Biljarten is dus betrekkelijk veilig mits er maatregelen getroffen en gehanteerd worden. Door de volgende uitgangspunten te hanteren worden de risico’s beperkt:

 • Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud;
 • De keuze-trekstoot wordt niet uitgevoerd;
 • De beginnende speler wordt aangewezen door middel van “tossen” of in onderling overleg bepaald;
 • Ballen worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd ;
 • Ieder speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd mee terug naar zijn stoel;
 • Iedere speler  zorgt ervoor dat bij zijn zitplaats een desinfecterend middel aanwezig is om voorafgaand aan iedere beurt zijn handen te desinfecteren;
 • Er staat altijd maar één speler aan de biljarttafel;
 • Er kan gebruik gemaakt worden van het scorebord. Voor en na de partij wel het scorebord desinfecteren;
 • De tegenstander moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de andere speler en tafel;                                                   

        Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen.                                                                                                                            

 • Na de beëindiging van de partij wordt het biljart gedesinfecteerd;
 • Voor het dragen van een gezichtsmasker worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Uiteraard zodra het RIVM daartoe over gaat.